Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021 nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây là hình thức bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín, phản ánh ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của người dân trong việc xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Các thông tin liên quan được Hội đồng bầu cử quốc gia đăng tải và thường xuyên cập nhật tại website: www.hoidongbaucu.auichoi.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​