CG LQH and Consulate staff visit Texas Secretary of State Rolando Pablos August 10 2017.JPG

​Tổng Lãnh sự Lương quốc Huy và cán bộ TLSQ thăm làm việc với Ngoại trưởng Bang Texas ngày 10/8/2017

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​