Để ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát (IUU) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, để thúc đẩy phát triển thủy sản có trách nhiệm và bền vững, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và khu vực và hội nhập quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Kế hoạch Hành động Quốc gia về ngăn ngừa, giảm và loại bỏ đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo (IUU) cho đến năm 2025.

Theo đó, từ nay đến tháng 4 năm 2018, Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp: Xem xét, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến đánh bắt IUU theo hướng tăng cường kiểm soát hiệu quả việc đánh bắt IUU; phê duyệt dự án về đánh bắt xa bờ và quy hoạch đánh bắt xa bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; thành lập nhóm công tác liên ngành phụ trách đánh bắt IUU; thiết lập hệ thống kiểm soát đối với nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam; nâng cấp hệ thống kỹ thuật của trạm bờ từ trung ương đến địa phương, thông tin và dữ liệu thu được từ hệ thống giám sát được sử dụng có hiệu quả để ngăn ngừa, giảm và loại bỏ các hoạt động đánh bắt IUU; xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá sẽ để tăng cường việc xác minh, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản trong nước; thiết lập hệ thống kiểm soát để từ chối nhập khẩu các sản phẩm từ đánh bắt IUU.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, Việt Nam sẽ triển khai các giải pháp tổng thể nhằm loại bỏ hoàn toàn việc đánh bắt bất hợp pháp của ngư dân Việt Nam, các tàu cá trong nước và nước ngoài; xây dựng các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ sản năm 2017. Việt Nam cũng sẽ gia nhập vào các hiệp định quản lý nghề cá quốc tế và khu vực có liên quan đến việc ngăn chặn và kiểm soát đánh bắt IUU, qua đó phát triển các chính sách thay đổi sinh kế cho ngư dân theo hướng bền vững.

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam sẽ củng cố lực lượng kiểm ngư các cấp nhằm tăng cường khả năng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật ở các vùng biển; Tăng cường năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng chức năng trong vùng biển, tại các cảng cá và chợ cá; Tăng cường kiểm soát tàu cá và kiểm tra năng lực, kiểm soát chặt chẽ số lượng, chủng loại và nguồn gốc của lô hàng thủy sản nhập khẩu. Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng kết hợp thông tin trên tàu, hoạt động đánh bắt cá, sản xuất bến cảng, truy xuất nguồn gốc; tiếp tục nâng cấp hệ thống thông tin để giám sát tàu cá trên biển và xây dựng một lộ trình bắt buộc để lắp đặt thiết bị kiểm soát hành trình trên tất cả các tàu đánh cá xa bờ.

Trong giai đoạn 2021-2025, một trong những nhiệm vụ cần tập trung là xây dựng 3 trung tâm thủy sản lớn, cảng cá và hệ thống dịch vụ hậu cần phục vụ cho tàu cá nước ngoài.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​