Thông điệp từ Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản

(Ông Nguyễn Ngọc Oai, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

Tổng cục Thủy sản là tổ chức thuộc Bộ NN&PTNT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thủy sản trong phạm vi cả nước.

Đối với hoạt động khai thác thủy sản, Tổng cục Thủy sản có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về phân vùng khai thác thủy sản; phân công, phân cấp quản lý khai thác thủy sản; quy chế quản lý khai thác thủy sản; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản; điều kiện hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam và tàu cá Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản trong và ngoài vùng biển Việt Nam; Hướng dẫn tổ chức sản xuất, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quy hoạch khai thác thủy sản, cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú b.o tàu cá; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá…

Ngay sau khi EU đưa ra thẻ vàng IUU đối với Việt Nam, Tổng cục Thủy sản sớm báo cáo Bộ NN&PTNT và dự thảo các chương trình, kế hoạch hành động chống khai thác IUU và khắc phục thẻ vàng, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và là đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc trong kế hoạch hành động 6 tháng cũng như kế hoạch dài hạn nhằm thoát khỏi thẻ vàng IUU và đưa nghề cá Việt Nam đi theo hướng phát triển bền vững.

Ngay sau khi Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 4840/QĐ-BNN-TCTS, ngày 23/11/2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về IUU và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 về việc thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về đánh bắt IUU, Tổng cục Thủy sản phân công công việc triển khai các nội dung cụ thể của Bản kế hoạch tới các đơn vị; kiện toàn tổ công tác kỹ thuật khắc phục thẻ vàng IUU; trao đổi, chia sẻ thông tin với EC về các kế hoạch thực hiện 9 nhóm khuyến nghị của EC về IUU; tổ chức họp với 28 tỉnh duyên hải để thông báo về các nhiệm vụ cụ thể và những giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ thẻ vàng của EC; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 về ngăn ngừa, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam tiến hành đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài đối với một số địa phương có tàu cá vi phạm; thực hiện hoạt động tuyên truyền, tuyên truyền về Luật thủy sản 2017 và nội dung các biện pháp chống IUU.

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​